Menu

logo tjk main 

Regulamin Portalu

§1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu tojakobieta.pl a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu www.tojakobieta.pl.

2. Portal www.tojakobieta.pl jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz www.tojakobieta.pl a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych ("Części Portalu") są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Portalem są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

4. Użytkowanie Portalu www.tojakobieta.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

REGULAMIN
Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu www.tojakobieta.pl, prawa i obowiązki Portalu www.tojakobieta.pl, oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony Danych Osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Portalu www.tojakobieta.pl z tytułu świadczenia usług.

PORTAL www.tojakobieta.pl
Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.tojakobieta.pl, którego jedynym właścicielem jest Portal www.tojakobieta.pl.

UŻYTKOWNIK
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal www.tojakobieta.pl.

PROFIL
Należy przez to rozumieć miejsce na Portalu www.tojakobieta.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.

KONTO
Należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Portalu www.tojakobieta.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają:

 • możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła
 • możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu
 • możliwość modyfikacji ustawień Konta

ADMINISTRATOR PORTALU
Należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Portal www.tojakobieta.pl, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu www.tojakobieta.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.


§2
Zawartość Portalu

1. Portal będzie rozwijał funkcjonalność strony internetowej, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz podserwisów.

2. Portal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie tematyki dla kobiet ( moda, stylizacje, wizaż, kosmetyki, uroda, zdrowie, porady profesjonalistów, artykuły itp.), oraz promowanie firm z tych branż, również poprzez ciekawe Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

3. Naczelną zasadą Portalu jest poszanowanie prywatności i poufności Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


§3
Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na Portalu

1. Portal nie odpowiada za:

 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja na Portalu,
 • treść Wpisów zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy, stanowiska).

2. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażające. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.


§4
Prawa Użytkownika

1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu może być każda osoba pełnoletnia, ale również osoba małoletnia (od 16 - stego roku życia) i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Portal jest miejscem dyskusji, wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń między Użytkownikami. Portal posiada szereg interfejsów i aplikacji, które umożliwiają Użytkownikom automatyczne publikowanie lub automatyczne zgłaszanie do publikacji Treści tekstowych jak i multimedialnych, w tym m.in. opinie, komentarze, historie, recenzje, opowiadania, artykuły, pliki video, pokazy slajdów, zdjęcia, blogi, wpisy na forach, odpowiedzi na pytania ("Treści").
Wszelkie Treści nadesłane do Redakcji z inicjatywy Użytkownika celem publikacji lub opublikowane automatycznie poprzez udostępnione Użytkownikom w tym celu interfejsy są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa Redakcji i Użytkownika, nie podlegające żadnym rozliczeniom finansowym lub innym np. Nagrody, z zachowaniem następujących praw dla Redakcji:

 • dokonywania w dowolnym czasie wszelkich zmian Treści od Użytkowników, w tym dokonywania skrótów i zmian. Zmiany i skróty dokonywane przez Redakcję nie wymagają akceptacji autora danej Treści. Portal ma prawo odmowy publikacji Treści nadsyłanych przez Użytkowników bez podania przyczyn, jak i usunięcia Treści już opublikowanych

Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści z własnej inicjatywy celem publikacji lub opublikował je automatycznie udziela Redakcji na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich Treści, materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

 • wprowadzanie Treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne udostępnianie,
 • publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Treści w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

Portal nie czerpie żadnych przychodów wynikających bezpośrednio z faktu opublikowania na stronach Portalu Treści nadesłanych przez Użytkowników bądź opublikowanych automatycznie. Autor Treści niezamówionych przez Redakcję, a opublikowanych na Portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu opublikowania jego Treści.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając system, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
Użytkownik nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych.
Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są w razie konieczności zwrotu, odsyłane autorowi na jego koszt. Portal nie odsyła materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

4. Korzystanie z jakichkolwiek Treści i materiałów zawartych na Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Treści oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych - na podstawie współpracy z Portalem - są udostępniane na stronach Portalu.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje).

6. Użytkownik dla uatrakcyjnienia swoich wypowiedzi na Portalu lub bliższego przedstawienia Swojej osoby innym Użytkownikom może umieszczać Swoje zdjęcia, pod warunkiem, że faktycznie są to wyłącznie zdjęcia przedstawiające Jego osobę, w sposób umożliwiający Jego rozpoznanie. Jest to automatyczne wyrażenie zgody ze strony Użytkownika na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Jego własnego wizerunku.
Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym.
Administrator Portalu może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.
Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju "tworów graficznych".

§5
Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z dostępnych na Portalu usług, informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami do niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 • nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą, utrudnić lub wpłynąć na funkcjonowanie Portalu (np. podejmowanie prób odczytania haseł i Danych Osobowych innych Użytkowników, przesyłanie plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić jej funkcjonowanie, takich jak wirusy komputerowe itp.),
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu,
 • korzystania z usług Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
 • poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu Tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych, itp.), co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich,
 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 • nie zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym itp.,
 • nie zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników- linków)

2. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych na Portalu.

3. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora Portalu o wszelkich zauważonych naruszeniach Regulaminu, zasad etykiety i dobrych obyczajów przez innych Użytkowników Portalu.

4. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania na Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 • oprogramowania objętego prawami innych osób,
 • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
 • wiadomości prywatnych (w formie reklamy) w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych Treści uznawanych jako spam.

Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

5. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

6. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

7. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

9. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad NETYKIETY, etykiety i dobrych obyczajów:

 • nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc
 • zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.


§6
Odpowiedzialność

1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę i Treść informacji nie pochodzących od Redakcji Portalu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach Portalu (np. Kontach Użytkowników),
 • formę i Treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Użytkownika (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez Użytkownika, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Użytkownika, itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Użytkowników, itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Portalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Portalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.),

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Portal wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Redakcji Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Portalu.


§7

Prawa Administratora

1. Administrator Portalu może usunąć:

 • wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką Portalu,
 • wpisy zawierające treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

2. Administrator Portalu ma prawo wysyłać na skrzynkę pocztową e-mail Użytkownika informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Portalu, informacje porządkowe, informacje o prowadzonych akcjach specjalnych, konkursach, a także wiadomości zawierające specjalne oferty promocyjne skierowane przez reklamodawców Portalu do Użytkowników Portalu.

3. Administrator Portalu ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na Portalu w dowolny sposób przez okres 10 lat.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:

 • odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 • edycji, usunięcia, zmiany, wyglądu i Treści lub zmiany sposobu działania Portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale ( jeśli jest to możliwe ) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie Portalu,
 • częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez Niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie lecz naruszającego ducha Regulaminu,
 • jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany. Administrator Portalu zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.


§8

Prawa Autorskie

1. www.tojakobieta.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Administratora Portalu. Zabronione jest:

 • kopiowanie oraz przesyłanie zasobów Portalu,
 • udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechniania za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych itp.) materiałów publikowanych na łamach Portalu www.tojakobieta.pl

Użytkownik publikujący na Portalu Treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu) tych Treści.

§9
Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Portalu jest www.tojakobieta.pl. Wszystkie przesłane przez Użytkownika Dane Personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Administrator chroni Dane Osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących Przepisach Prawa.

2. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Portal ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników Danych Osobowych do celów marketingowych i promocyjnych.
Podane przez Użytkownika Dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych jedynie przez Portal i podmioty przez Niego upoważnione zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika na Portalu Danych, o których mowa w art. 27 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. 2002 nr. 101, poz. 926 ) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych Danych na stronie internetowej).
Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu w Swoje Dane Osobowe,
 • możliwości poprawiania Swoich Danych Osobowych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia Swoich Danych Osobowych.

Podanie Swoich Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Rejestrując się na Portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Swoich Danych Osobowych, wprowadzanych podczas procesu Rejestracji i póżniejszego użytkowania Portalu przez Administratora Bazy Danych Osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm. ) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile zmieni się cel przetwarzania.

§10
Postanowienia Końcowe

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Portalu www.tojakobieta.pl strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Portalu.

2. Dane i informacje udostępniane na Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

3. W szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.

4. Portal jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

5. Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Portalu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2009r.


§11

Kultura rozmowy i wypowiedzi na Portalu przez Użytkowników

1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum lub w komentarzach itp. kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonuje Administrator Portalu lub osoby przez niego wyznaczone.

2. Portal zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia wszelkiej Treści będącej wypowiedzią ze strony Użytkownika na forum lub w komentarzach itp., gdy jest ona sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Portalu.

NETYKIETA
Możesz tu dyskutować, wymieniać się doświadczeniami, doradzać i szukać pomocy, oceniać produkty, komentować artykuły. Wyrażaj swoje zdanie i swoje emocje. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi jak korzystać z Portalu.

Staraj się pisać zwięźle i na temat. Takie wypowiedzi są najbardziej doceniane przez innych internautów.

Jeśli zadajesz komuś pytanie, postaraj się zadać je najprecyzyjniej.

Ignoruj trolle czyli Użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko zachęcą ich do dalszej aktywności. Możesz zgłosić ich działalność Administratorowi Portalu. Napisane przez Ciebie słowa nie zawsze mogą oddać Twoje intencje i mogą wydać się komuś obraźliwe. Dla lepszego zrozumienia możesz używać emotikonów.

Prosimy Cię:

 • nie przeklinaj, nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców,
 • nie podszywaj się pod innych,
 • nie publikuj ogłoszeń ani reklam,
 • nie spamuj czyli nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach,
 • nie publikuj wątków niezwiązanych z tematyką danego forum,
 • bądź wyrozumiały dla tych, którzy dopiero zaczynają. Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać,
 • staraj się nie wklejać całych cudzych wypowiedzi lub artykułów - wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem,
 • nie pisz WIELKIMI literami, bo w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie, możesz użyć podkreślenia.Twoją sygnaturkę czyli podpis ogranicz do czterech linijek. Może zawierać np. imię i nazwisko lub peudonim, adres e-mail, ulubiony cytat. Jeśli w sygnaturce znajduje się obrazek, nie powinien być większy niż orientacyjna wysokość 4 linii tekstu.
powrót na górę